ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  ด้านการบริหาร
  ด้านเศรษฐกิจ
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาฯ
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2553-2557
  แผนดำเนินงานประจำปี 2556
  แผนดำเนินงานประจำปี 2555
  แผนดำนินงาน ประจำปี 2554
  ข้อบัญญัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
  ข้อบัญญัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
  ข้อบัญญัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557
  คู่มือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบาง
  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  การลดขั้นตอนการให้บริการ
  การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการ เอดส์
  ข้อบัญญัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
  ข้อบัญญัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
  แผนดำเนินงาน ประจำปี 2558
  ประชุมคณะผู้บริหาร
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล
  ประชุมสภา
  ประชุมสมาชิกประจำเดือน
  แผนการจัดหาพัสดุ
ผลงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์1คน
ผู้ชมวันนี้54คน
ผู้ชมเมื่อวาน183คน
ผู้ชมเดือนนี้2841คน
ผู้ชมเดือนก่อน3113คน
ผู้ชมทั้งสิ้น199210คน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ แหล่งพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ เป็นเมืองที่น่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี โดยมีประชาชนร่วมพัฒนา
ดูทั้งหมด..
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลอง22-บ้านปากคลองพระอาจารย์
บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
ประกาศใช้คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
ประกาศใช้คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
เรื่อง แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าธรรมเนียมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ประจำปี 2558
บุคคลสำคัญด้านวัฒนธรรมในตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ดูทั้งหมด..
โครงการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช คลองวัดอรุณรังษี หมู่ที่ 8
โครงการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช บ้านคลองเทพโลก เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 เเละหมู่ที่ 5 ออกสู่เเม่น้ำนครนายก
การกำจัดวัชพืชคลองสอง บ้านคลองสอง หมู่ที่ 4,12
โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่มาก เพื่อส่งน้ำช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง อย่างถาวร ให้กับราษฎรตำบลบางลูกเสือ ครอบคลุม หมู่ที่ 6-7-8-9 จำนวน 360 ครอบครัว
โครงการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
โครงการส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยเเล้ง
ดูทั้งหมด..
ก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเทพโลก-วัดบางนางเล็ก หมู่ที่1,5
ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 บางลูกเสือเชื่อมต่อตำบลบางสมบูรณ์
ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านใน หมู่ที่ 8
ซ่อมแซมถนนลาดยางหลังน้ำลด ถนนสายบางนางเล็ก-เทพโลก หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 12
ดูทั้งหมด..
โครงการสืบสารประเพณีสงกรานต์ ตำบลบางลูกเสือ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กแบบบูรณาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑o สิงหาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และกิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบา
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาตำบลบางลูกเสือ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ดูทั้งหมด..
  ราคากลาง จัดซื้อรถยนต์เอนกประสงค์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน   เมื่อ :: 02 ก.ย. 2559
  สอบราคาจัดซื้อรถยนต์เอนกประสงค์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน   เมื่อ :: 02 ก.ย. 2559
  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนดอนกระทุ่มหมู่ที่ 2   เมื่อ :: 30 ส.ค. 2559
  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนดอนกระทุ่ม หมู่ที่ 2   เมื่อ :: 30 ส.ค. 2559
  ราคากลาง โครงการกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำคลองสอง หมู่ที่ 3,4,12   เมื่อ :: 25 มี.ค. 2559
ดูทั้งหมด..
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 06 เม.ย. 2559
เครื่องพิมพ์สมุดเกษตรกร 02 ธ.ค. 2558
ตามใบเสร็จจ่ายเงินค่าภาษีบำรุงทีองที่ 05 มี.ค. 2558
รบกวนขอ file แบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบที่ สถ.ศพด.1 24 ก.ค. 2557
ระบบช่วยงานจ่ายเบี้ยยังชีพ 27 พ.ค. 2556
ขออนุญาติแนะนำ ที่พัก สถานที่สัมมนาหรือศึกษาดูงาน พักผ่อนประจำปี @เขาใหญ่ 29 เม.ย. 2556
ขออนุญาตเสนอทัศนศึกษาดูงาน 04 พ.ย. 2555
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง
กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
SML
ตำบลคนไทยดอทคอม
ความรู้เรื่องกฎหมาย
e-Gov
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ 0-3761-3247