ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  ด้านการบริหาร
  ด้านเศรษฐกิจ
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ
  ข้อมูลวัฒนธรรม/ประเพณี
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาฯ
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2553-2557
  แผนดำเนินงานประจำปี 2556
  แผนดำเนินงานประจำปี 2555
  แผนดำนินงาน ประจำปี 2554
  ข้อบัญญัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
  ข้อบัญญัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
  ข้อบัญญัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557
  คู่มือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบาง
  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  การลดขั้นตอนการให้บริการ
  การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการ เอดส์
  ข้อบัญญัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
  ข้อบัญญัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
  แผนดำเนินงาน ประจำปี 2558
  แผนดำเนินงาน ประจำปี 2559
  ข้อบัญญัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
  แผนดำเนินงานประจำปี 2560
  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
  ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ธรรมาภิบาล
  แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2561-2563
  โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดขั้น
  ประชุมคณะผู้บริหาร
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล
  ประชุมสภา
  ประชุมสมาชิกประจำเดือน
  แผนการจัดหาพัสดุ
ผลงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์1คน
ผู้ชมวันนี้28คน
ผู้ชมเมื่อวาน31คน
ผู้ชมเดือนนี้5538คน
ผู้ชมเดือนก่อน5579คน
ผู้ชมทั้งสิ้น276352คน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ แหล่งพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ เป็นเมืองที่น่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี โดยมีประชาชนร่วมพัฒนา
ดูทั้งหมด..
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
เผยแพร่ข้อร้องเรียนร้องทุกข์
การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดอนกระทุ่ม หมู่ที่ 2
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลอง22-บ้านปากคลองพระอาจารย์
บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
ดูทั้งหมด..
โครงการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช คลองวัดอรุณรังษี หมู่ที่ 8
โครงการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช บ้านคลองเทพโลก เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 เเละหมู่ที่ 5 ออกสู่เเม่น้ำนครนายก
การกำจัดวัชพืชคลองสอง บ้านคลองสอง หมู่ที่ 4,12
โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่มาก เพื่อส่งน้ำช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง อย่างถาวร ให้กับราษฎรตำบลบางลูกเสือ ครอบคลุม หมู่ที่ 6-7-8-9 จำนวน 360 ครอบครัว
โครงการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
โครงการส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยเเล้ง
ดูทั้งหมด..
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายดอนกระทุ่ม หมู่ที่ 2
ก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเทพโลก-วัดบางนางเล็ก หมู่ที่1,5
ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 บางลูกเสือเชื่อมต่อตำบลบางสมบูรณ์
ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านใน หมู่ที่ 8
ซ่อมแซมถนนลาดยางหลังน้ำลด ถนนสายบางนางเล็ก-เทพโลก หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5
ดูทั้งหมด..
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โี่ครงการปฐมนิเทศน์ผู็ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2559
โครงการหน่วยบำบัดบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2560
ดูทั้งหมด..
  ประกาศผู้ชนะโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายทช.3001-บ้าน นายวรรณ มิ่งมิตร   เมื่อ :: 04 เม.ย. 2561
  ราคากลางโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายทช.3001-บ้าน นายวรรณ มิ่งมิตร   เมื่อ :: 29 มี.ค. 2561
  ราคากลางโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์ม   เมื่อ :: 16 ก.พ. 2561
  ประการศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชคลอง22   เมื่อ :: 06 ก.พ. 2561
  ราคากลางโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชคลอง22   เมื่อ :: 30 ม.ค. 2561
ดูทั้งหมด..
el guarura de levitra oscar chavez facebook rida 02 เม.ย. 2561
Medical Thesis 17 พ.ย. 2560
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 06 เม.ย. 2559
เครื่องพิมพ์สมุดเกษตรกร 02 ธ.ค. 2558
ตามใบเสร็จจ่ายเงินค่าภาษีบำรุงทีองที่ 05 มี.ค. 2558
รบกวนขอ file แบบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบที่ สถ.ศพด.1 24 ก.ค. 2557
ระบบช่วยงานจ่ายเบี้ยยังชีพ 27 พ.ค. 2556
ขออนุญาติแนะนำ ที่พัก สถานที่สัมมนาหรือศึกษาดูงาน พักผ่อนประจำปี @เขาใหญ่ 29 เม.ย. 2556
ขออนุญาตเสนอทัศนศึกษาดูงาน 04 พ.ย. 2555
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง
กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
SML
ตำบลคนไทยดอทคอม
ความรู้เรื่องกฎหมาย
e-Gov
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ 0-3761-3247