ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  ด้านการบริหาร
  ด้านเศรษฐกิจ
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ
  ข้อมูลวัฒนธรรม/ประเพณี
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาฯ
  สำนักปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2553-2557
  แผนดำเนินงานประจำปี 2556
  แผนดำเนินงานประจำปี 2555
  แผนดำนินงาน ประจำปี 2554
  ข้อบัญญัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
  ข้อบัญญัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
  ข้อบัญญัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557
  คู่มือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบาง
  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)
  ขั้นตอนการชำระภาษี
  การลดขั้นตอนการให้บริการ
  การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการ เอดส์
  ข้อบัญญัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
  ข้อบัญญัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
  แผนดำเนินงาน ประจำปี 2558
  แผนดำเนินงาน ประจำปี 2559
  ข้อบัญญัติประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
  แผนดำเนินงานประจำปี 2560
  รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
  ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
  ธรรมาภิบาล
  แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2561-2563
  โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดขั้น
  ประชุมคณะผู้บริหาร
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล
  ประชุมสภา
  ประชุมสมาชิกประจำเดือน
  แผนการจัดหาพัสดุ
ผลงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือท่านพอใจในด้านใด
สถานที่ท่องเที่ยว
งานประเพณี
สังคมสงเคราะห์
ส่งเสริมการศึกษา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์1คน
ผู้ชมวันนี้56คน
ผู้ชมเมื่อวาน63คน
ผู้ชมเดือนนี้3223คน
ผู้ชมเดือนก่อน5971คน
ผู้ชมทั้งสิ้น280008คน
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ปี 51
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลครั้งที่ 2/2551
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลครั้งที่3/2551
ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการประชุมพนักงาน ครั้งที่ 4 ปี 2551


ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลครั้งที่  5/2551
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลครั้งที่  6/2551
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล  ครั้งที่  7/2551
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล  ครั้งที่  8/2551
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล  ครั้งที่  9/2551
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล  ครั้งที่  10/2551
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล  ครั้งที่  11/2551
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล  ครั้งที่  12/2551
ดาวน์โหลดไฟล์

การประชุมพนักงานประจำเดือนมกราคม  2552

ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนมกราคม  2552
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลประจำเดือนมีนาคม 2552
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลประจำเดือนพฤษภาคม  2552
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลประจำเดือนมิถุนายน  2552
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลประจำเดือนกรกฎาคม  2552
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลประจำเดือนสิงหาคม  2552
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล วันที1  ธันวาคม  2551
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลวันที่  14  มกราคม  2553
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล วันที่  9  มีนาคม  2553
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลประจำเดือน เมษายน 2553
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 3 พฤษภาคม 2554
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 8 มิถุนายน 2554
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 6 กรกฎาคม 2554
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 1 สิงหาคม 2554
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 6 กันยายน 2554
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 12 ตุลาคม 2554
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 12/2554 วันที่ 22 ธันวาคม 2554
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลบางลูกเสือ ครั้งที่ 1/2555
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลบางลูกเสือ ครั้งที่ 3/2555
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลบางลูกเสือ ครั้งที่ 4/2555
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลบางลูกเสือ ครั้งที่ 5/2555
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลบางลูกเสือ ครั้งที่ 6/2555
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลบางลูกเสือ ครั้งที่ 7/2555
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลบางลูกเสือ ครั้งที่ 8/2555
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลบางลูกเสือ ครั้งที่ 9/2555
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลบางลูกเสือ ครั้งที่ 10/2555
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลบางลูกเสือ ครั้งที่ 11/2555
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบลบางลูกเสือ ครั้งที่ 12/2555
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงาน อบต.บางลูกเสือ ประจำเดือนมกราคม 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงาน อบต.บางลูกเสือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงาน อบต.บางลูกเสือ ประจำเดือนมีนาคม 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงาน อบต.บางลูกเสือ ประจำเดือนเมษายน 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงาน อบต.บางลูกเสือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงาน อบต.บางลูกเสือ ประจำเดือนมิถุนายน 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงาน อบต.บางลูกเสือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงาน อบต.บางลูกเสือ ประจำเดือนสิงหาคม 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนกันยายน 2556 วันที่ 5 กันยายน 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนตุลาคม 2556 วันที่ 3 ตุลาคม 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนธันวาคม 2556 วันที่ 25 ธันวาคม 2556
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนมกราคม 2557 วันที่ 29 มกราคม 2557
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนมีนาคม 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนเมษายน 2557 วันที่ 10 เมษายน 2557
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนมิถุนายน 2557 วันที่ 4 มิถุนายน 2557
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
ดาวน์โหลดไฟล์

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนสิงหาคม 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557
ดาวน์โหลดไฟล์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ 0-3761-3247